Stanovy spolku

 1. Název spolku
 2. Sídlo spolku
 3. Působnost spolku
 4. Účel a cíle spolku
 5. Činnost spolku
 6. Členství
 7. Orgány spolku
 8. Zastupování spolku
 9. Zásady hospodaření
 10. Zánik HAM
 11. Závěrečná ustanovení

1 Název spolku

Spolek se nazývá: Hnutí za aktivní mateřství, z. s. (dále jen HAM).

Spolek sídlí na adrese Dlouhá 27, Praha 1, PSČ 110 00.

2 Sídlo spolku

Spolek sídlí na adrese Dlouhá 27, Praha 1, PSČ 110 00.

3 Působnost spolku

Spolek působí na celém území České republiky.

4 Účel a cíle spolku

HAM je veřejně prospěšnou neziskovou organizací, jejímž účelem je iniciování změn českého porodnictví – prosazuje normální porod a bezpečnou porodní péči pro matku a dítě v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky.

4.1 Cíle HAM

 • prosazovat zájmy žen, mužů a dětí během těhotenství, porodu i v poporodním období
 • podporovat zodpovědné a informované rozhodování rodičů v péči o děti
 • šířit informace o normálním porodu a aktivním přístupu jakožto nejlepší volbě pro matku i dítě
 • podílet se na tvorbě a rozvoji koncepce primární péče o ženu a dítě v ČR
 • být partnerem pro Ministerstvo zdravotnictví a další příslušné úřady a odborné společnosti
 • hájit zájmy žen a mužů ve smyslu rovných příležitostí
 • vystupovat proti všem formám diskriminace a násilí na ženách, zejména v oblasti gynekologie a porodnictví
 • zdůrazňovat důležitost role rodiny
 • usilovat o pozitivní změny i v dalších oblastech mateřství a rodičovství

 

5 Činnost spolku

Činnost HAM spočívá v naplňování cílů výše uvedených, a to zejména následujícími prostředky:

 • pořádáním vzdělávacích, osvětových a podpůrných akcí s porodní tematikou, např. přednášek, exkurzí, konferencí, školení, diskusí a seminářů
 • shromažďováním, vytvářením a distribucí materiálů o problematice normálního porodu a dalších aspektů mateřství a rodičovství
 • šířením informací o důležitosti normálního porodu a aktivního přístupu pro matku i dítě
 • poskytováním zdravotně-právního poradenství – jak se nejlépe připravit na porod s ohledem na individualitu ženy a na potřeby rodičů (poradna e-mailová, telefonická, osobní)
 • účastí zástupkyň/zástupců HAM na jednáních týkajících se porodnictví a rodičovství
 • diskusí se zákonodárci, poskytovateli péče a zástupkyněmi/zástupci státní správy o požadavcích žen a jejich představách o průběhu porodu a službách v mateřství a rodičovství
 • spoluprací a výměnou zkušeností se zahraničními organizacemi s podobnými cíli
 • spoluprací s dalšími organizacemi s podobnými a souvisejícími cíli
 • prosazováním, aby péče porodních asistentek byla hrazena ze všeobecného zdravotního pojištění a mohla být poskytována kdekoliv, kde si žena přeje
 • pořádáním akcí během Světového týdne respektu k porodu
 • doplňkovým prodejem zboží souvisejícího s tematikou těhotenství, porodu a aktivního rodičovství, např. knih, dvd, těhotenského a kojeneckého zboží
 • pořádáním benefičních akcí
 • podporou komunitního sdružování
 • lektorskou činností apod.

6 Členství

HAM sdružuje fyzické i právnické osoby, jejichž činnost souvisí s prosazováním cílů HAM.

6.1 Práva a povinnosti členek/členů vůči spolku, vznik a zánik členství

 1. Členství ve spolku je trojího druhu – řádné, přidružené a čestné. Řádná/ý členka/člen má veškerá členská práva a povinnosti, čestná/ý členka/člen má stejná práva bez povinnosti hradit členské příspěvky, přidružená/ý členka/člen má práva omezená, bez povinnosti hradit členské příspěvky a při hlasování na VH má pouze poradní hlas.
 2. Pokud stanovy mluví o člence/členovi bez rozlišení jejího/jeho druhu, má se tím na mysli členka/člen řádná/ý nebo čestná/ý.
 3. Řádnou/ým nebo přidruženou/ým členkou/členem HAM se může stát každá fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, pokud souhlasí s účelem a cíli HAM. Členství vzniká registrací vyplněné přihlášky (přidělením registračního čísla) výborem HAM a v případě řádného členství zaplacením členského příspěvku, výbor je oprávněn přihlášku neregistrovat. Dokladem o členství je zápis v evidenci členské základny.
 4. Čestné členství může být navrženo výborem HAM osobnosti mimořádného významu. Čestné členství je dobrovolné a vzniká přijetím navržené(ho) čestné(ho) členky/člena a přidělením registračního čísla. Čestná/ý členka/člen má stejná práva a povinnosti jako řádná/ý členka/člen, nestanoví-li se výslovně ve stanovách jinak.
 5. Práva řádné(ho) členky/člena HAM:
  • účastnit se valné hromady HAM,
  • být volena/volen za členku/člena všech orgánů HAM, navrhovat kandidáty k volbě a volit orgány HAM;
  • podávat návrhy všem orgánům,
  • HAM a žádat o jejich projednání,
  • být pravidelně informován/a o činnosti výboru i celého HAM,
  • hlasovat na valné hromadě.
 6. Povinnosti řádné členky/člena HAM:
  • dodržovat stanovy HAM,
  • respektovat závěry přijaté valnou hromadou HAM,
  • platit včas roční příspěvky stanovené valnou hromadou HAM.
 7. Členství v HAM zaniká:
  • vystoupením členky/člena písemným oznámením,
  • úmrtím členky/člena,
  • u právnické osoby jejím zrušením,
  • na základě rozhodnutí valné hromady při neplnění členských povinností,
  • zánikem spolku.
 8. Evidenci členské základny vede výbor spolku. Seznam není veřejně zpřístupněn.

7 Orgány sdružení

Orgány HAM jsou valná hromada a výbor.

7.1 Valná hromada

 1. Valná hromada (VH) je nejvyšším orgánem HAM.
 2. Valnou hromadu tvoří všichni členky/členové HAM.
 3. Valnou hromadu svolává výbor v případe potřeby, nejméně však jednou za dva roky. Valná hromada musí být svolána, požádá-li o to alespoň jedna třetina členek/členů HAM. O konání valné hromady musejí být členky/členové HAM vyrozuměni s minimálně dvoutýdenním předstihem.
 4. Valná hromada:
  • rozhoduje o změnách stanov HAM,
  • rozhoduje o sloučení či zániku HAM,
  • rozhoduje o návrzích a podnětech podaných členkami/členy HAM,
  • schvaluje hospodaření,
  • schvaluje koncepci a cíle činnosti HAM pro příští období,
  • volí členky/členy výboru a schvaluje ve funkcích předsedkyni/předsedu a místopředsedkyně/místopředsedy výboru,
  • valná hromada může případně výbor odvolat.
 5. Valná hromada rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných členek/členů.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členek/členů výboru HAM.

7.2 Výbor

 1. Výbor je výkonným orgánem HAM, který za svou činnost odpovídá valné hromadě.
 2. Výbor má pět členek/členů.
 3. Výbor řídí činnost HAM v období mezi zasedáními valné hromady.
 4. Zasedání výboru svolává předsedkyně/předseda výboru nebo její/jeho zástupkyně/zástupce.
 5. Výbor se schází nejméně dvakrát ročně a je zasedáníschopný a usnášeníschopný, jsou-li přítomny/přítomni alespoň jeho tři členky/členové.
 6. Výbor rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členek/členů.
 7. V nutných případech může předsedkyně/předseda výboru, popřípadě zástupkyně/zástupce, zajistit vydání rozhodnutí výboru per rollam, tj. na základě předchozího písemného souhlasu potřebné většiny členek/členů výboru.
 8. Výbor zpracovává podklady pro zasedání a rozhodování valné hromady.
 9. Výbor ze svého středu volí předsedkyni/předsedu a dvě/dva místopředsedkyně/místopředsedy; tato volba podléhá schválení valnou hromadou.

8 Zastupování spolku

8.1 Statutárními orgány spolku, oprávněnými jej zastupovat navenek, činit právní úkony a podepisovat jeho jménem, jsou předsedkyně/předseda a místopředsedkyně/místopředsedové spolku.

8.2 Výše jmenovaní statutární zástupci jednají samostatně, o svém jednání jsou povinni předem či neprodleně dodatečně informovat ostatní členky/členy výboru HAM.

9 Zásady hospodaření

9.1 Zdroji majetku HAM jsou zejména příspěvky od členek/členů spolku, dary, granty, sbírky a výtěžek z činnosti spolku.

9.2 Za hospodaření HAM odpovídá výbor, který předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

10 Zánik HAM

10.1 V případě dobrovolného rozpuštění HAM majetek spolku nebude po zaplacení všech dluhů rozdělen mezi členky/členy spolku, ale darován nebo převeden jinému spolku nebo nadaci, zabývajícím se související problematikou. Valná hromada navrhne a schválí výběr tohoto spolku či nadace na základě návrhů členek/členů HAM.

10.2 Dobrovolné rozpuštění HAM musí být schváleno nadpoloviční většinou členek/členů přítomných na valné hromadě, svolané k tomuto účelu písemným pozváním všech členek/členů, rozeslaným nejméně měsíc předem. Převod majetku jiné organizaci musí být schválen nadpoloviční většinou přítomných členek/členů.

10.3 K likvidaci spolku a následnému majetkovému vyrovnání bude valnou hromadou ustavena likvidační komise; návrh na její složení podá valné hromadě výbor HAM.

11 Závěrečná ustanovení

Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

Stanovy byly schváleny na schůzi valné hromady dne 6. listopadu 2015

Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Praze

(Datum vzniku původních stanov: 4. května 1999)

 

Původní verze stanov