Neziskové organizace

A-centrum

www.acentrum.eu

 

Aperio

www.aperio.cz

 

PhDr. Eva Lábusová – nezávislá moderátorka, publicistka a poradkyně pro oblast rodičovství.

www.evalabusova.cz

 

Cílem projektu Férová nemocnice je poskytovat srozumitelné a ucelené informace o právech pacientů a medicínském právu.

www.ferovanemocnice.cz

 

Harmonický rozvoj osobnosti, o. s., se zaměřuje hlavně na osvětu a šíření poznaných přírodních zákonitostí, které mají podporovat celkový rozvoj osobnosti člověka, a to nejen na tělesné, ale i duševní úrovni. Rozšiřuje proto zásady správné výživy a zdravé životosprávy i obecně platné morální a etické hodnoty.

www.harmonickyrozvoj.cz

 

Liga otevřených mužů –  LOM chce, aby čeští muži vzali život do svých rukou. Místo vyzkoušených receptů na správného chlapa podporujeme muže, aby si vědomě organizovali svůj osobní, partnerský a rodinný život. Chceme, aby nesli odpovědnost i za svět kolem sebe a byli schopni veřejně vyjádřit své občanské postoje.

www.ilom.cz

 

Nadační fond Klíček – jeho cílem je zlepšovat životní podmínky vážně nemocných dětí a jejich rodin.

www.klicek.org

 

Liga lidských práv je česká nevládní organizace, která se zaměřuje na ochranu lidských práv v rozsahu, v kterém tato práva garantuje Listina základních práv a svobod a závazné mezinárodní smlouvy.

www.llp.cz

 

Díky současné situaci v oblasti porodnictví vznikla 3. října 2011 Výzva za bezpečný porod, která pod záštitou České ženské lobby a s podporou desítek osobností, kritizuje právě projednávaný zákon o zdravotních službách, důrazně ale poukazuje i na absurdní opatření ministerstva zdravotnictví, která dlouhodobě odporují vědeckým poznatkům o tom, co znamená bezpečný porod.

www.normalniporod.cz

 

Porodní dům u Čápa – nestátní nezisková organizace založená ve formě obecně prospěšné společnosti, která provozuje první porodní dům v České republice a usiluje o návrat přirozených porodů do českého porodnictví.

www.pdcap.cz

 

Stránky věnující se informacím o porodním plánu.

www.porodniplan.cz

 

Pro Přirozený Porod, o. s., – cíl sdružení je prosazení možnosti svobodné volby při porodu.

www.propp.cz

 

Prostor pro rodinu, o. s., – hlavními cíly sdružení jsou: podporovat jednotlivé členy v rámci rodiny a rodinu ve společnosti, zvyšovat sociální statut mateřství a otcovství, podporovat rovné příležitosti mužů a žen v rámci rodiny, podporovat slaďování rodinného a pracovního života, podporovat aktivitu rodin s dětmi, poskytovat nové informace o rodině, podporovat nové přístupy v péči o děti.

www.prostorprorodinu.cz

 

ROZALIO je občanské sdruženi rodičů, kteří mají na očkování různé názory a mají k němu různý přístup, v jednom se ale shodují, že by jeho volba měla být dobrovolná a rodiče by o očkování měli mít dostatek informací.

www.rozalio.cz

 

Střídavka – stránky věnující se střídavé péči o děti. Rozvod nebo rozchod rodičů je bezesporu jednou z nejhorších událostí, které mohou dítě potkat. Je to událost, která dlouhodobě poznamená osudy všech členů rodiny. Střídavá péče (či střídavá výchova) znamená, že o dítě pečují střídavě oba rodiče.

www.stridavka.cz

 

Unie porodních asistentek

www.unipa.cz

 

Tereza Kramerová – průvodkyně na cestě k uvolnění strachů a podvědomých postojů, které mohou stát v cestě hladkému průběhu porodu.

www.vedomyporod.cz