6 Klasifikace praktik, které se využívají při normálním porodu

Tato kapitola klasifikuje postupy, které se běžně využívají při vedení normálního porodu, do čtyř kategorií, v závislosti na jejich užitečnosti, účinnost a škodlivosti. V klasifikaci se odrážejí názory Technické pracovní skupiny pro normální porod. Argumentace pro takovéto rozdělení zde není uvedena, čtenář se odkazuje na předchozí kapitoly této příručky, které jsou výsledkem úvah a diskusí pracovní skupiny a které se zakládají na nejvěrohodnějších důkazech dostupných v dnešní době (čísla kapitol jsou uvedena v závorkách).

KATEGORIE A:

6.1 Praktiky, které jsou jednoznačně prospěšné a které by měly být podporovány

 • Porodní plán, který stanoví, kde se porod uskuteční a kdo ho povede, a který je vypracován ve spolupráci s budoucí matkou během těhotenství a je oznámen jejímu manželovi / partnerovi případně i její rodině (1.3).
 • Vyhodnocení rizikovosti těhotenství během prenatální péče, přehodnocené během každého kontaktu se zdravotnickým systémem a v době prvního kontaktu s poskytovatelem péče při porodu (1.3).
 • Sledování tělesného a psychického stavu ženy během všech dob porodních (2.1).
 • Poskytnutí tekutin (orálně) během porodu (2.3).
 • Respektování výběru místa porodu, který žena učinila po náležitém poučení (2.4).
 • Poskytování péče při porodu na nejperifernější úrovni, na které je porod uskutečnitelný a bezpečný, a kde se žena cítí jistě a bezpečně (2.4, 2.5).
 • Respektování práva ženy na soukromí v místě porodu (2.5).
 • Empatická podpora od poskytovatelů péče během porodu (2.5).
 • Respektování ženina výběru společníků při porodu a narození dítěte (2.5).
 • Poskytnutí ženám tolik informací a vysvětlení, kolik si žádají (2.5).
 • Neinvazivní, nefarmakologické postupy mírnění porodních bolestí, jako například masáže a relaxační techniky (2.6).
 • Monitorování plodu prostřednictvím periodické auskultace (2.7).
 • Použití materiálů pro jednorázovou spotřebu a náležitá dekontaminace nástrojů pro opakované užití během celého porodu (2.8).
 • Použití rukavic při vaginálním vyšetření, během porodu dítěte a při zacházení s placentou (2.8).
 • Volnost ve výběru polohy a pohybu během porodu (3.2).
 • Podpora jiné polohy než vleže na zádech v I. době porodní (3.2, 4.6).
 • Pozorné sledování vývoje porodu, například pomocí partografu WHO (3.4).
 • Preventivní aplikace uterotonik ve III. době porodní u žen s rizikem poporodního krvácení a u žen, které jsou ohrožené i malou ztrátou krve (5.2, 5.4).
 • Sterilita při stříhání pupeční šňůry (5.6).
 • Prevence podchlazení u novorozence (5.6)
 • Časný tělesný kontakt mezi matkou a dítětem a podpora zahájení kojení v první hodině po porodu v souladu s pokyny WHO o kojení (5.6).
 • Rutinní vyšetření placenty a plodových blan (5.7).

KATEGORIE B:

Praktiky, které jsou jednoznačně škodlivé nebo neefektivní a které by měly být eliminovány

 • Rutinní provádění klystýru (2.2).
 • Rutinní oholení pubického ochlupení (2.2).
 • Rutinní nitrožilní infúze během I. doby porodní (2.3).
 • Rutinní preventivní zavedení nitrožilní kanyly (2.3).
 • Rutinně nařízená poloha vleže na zádech během porodu (3.2, 4.6).
 • Vyšetření per rectum (3.3).
 • Použití rentgenové pelvimetrie (3.4).
 • Aplikace uterotonik v kterékoli době před vypuzením plodu takovým způsobem, že jejich účinek nemůže být kontrolován (3.5).
 • Rutinní využití polohy na porodním lůžku s podpěrkami nebo bez nich během porodu (4.6).
 • Zaměřené úsilí na tlačení se zadrženým dechem (Valsalvův manévr) během II. doby porodní (4.4).
 • Masáž a roztahování perinea v II. době porodní (4.7).
 • Aplikace orálních tablet ergometrinu ve III. době porodní jako prevence nebo kontrola krvácení (5.2,5.4).
 • Rutinní aplikace ergometrinu parenterálně ve III. době porodní (5.2).
 • Rutinní výplach dělohy po porodu (5.7).
 • Rutinní vyšetření (manuální kontrola) dělohy po porodu (5.7).

KATEGORIE C:

Praktiky, které nelze jednoznačně doporučit, protože neexistuje dostatek důkazů o jejich prospěšnosti, a které by měly být aplikovány jen po zralé úvaze až do doby, než je další výzkum objasní

 • Nefarmakologické metody mírnění bolesti, jako například použití bylinek, ponoření do vody nebo nervová stimulace (2.6).
 • Rutinní provedení časné amniotomie v I. době porodní (3.5).
 • Tlak na fundus během porodu (4.4).
 • Zásahy na ochranu perinea a vedení hlavy novorozence v okamžiku narození (4.7).
 • Aktivní manipulace s novorozencem v okamžiku narození (4.7).
 • Rutinní aplikace oxytocinu, kontrolovaná trakce pupeční šňůry nebo kombinace těchto postupů během III. doby porodní (5.2, 5.3, 5.4).
 • Časné zaškrcení pupeční šňůry (5.5).
 • Stimulace bradavky ke zvýšení intenzity děložních stahů během III. doby porodní (5.6).

KATEGORIE D:

Praktiky, které se často používají nevhodně

 • Omezení příjmu potravy a tekutin během porodu (2.3).
 • Mírnění bolesti léčivy pro celkovou aplikaci (2.6).
 • Mírnění bolesti epidurální analgezií (2.6).
 • Elektronické sledování plodu (2.7).
 • Použití roušek a sterilních oděvů při péči během porodu (2.8).
 • Opakované nebo časté vaginální vyšetření, zejména pokud je prováděné více než jedním poskytovatelem péče (3.3).
 • Augmentace oxytocinem (3.5).
 • Rutinní převoz rodičky do jiné místnosti na počátku II. doby porodní (4.2).
 • Cévkování močového měchýře (4.3).
 • Povzbuzování ženy, aby tlačila už od okamžiku, kdy je diagnostikována úplná nebo téměř úplná dilatace děložního hrdla, dříve než žena sama ucítí potřebu tlačit (4.3).
 • Rigidní snaha o dodržení stanoveného trvání II. doby porodní, například 1 hodiny, v případě, že stav matky i plodu je dobrý a porod pokračuje (4.5).
 • Operativní porod (4.5).
 • Liberální nebo rutinní užívání episiotomie (4.7).
 • Manuální kontrola dělohy po porodu (5.7).

pokračování  obsah

Posted in prirucka.